Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Lucembursko) dne 19. prosince 2018 – EU v. Caisse pour l’avenir des enfants

(Věc C-801/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: EU

Odpůrkyně: Caisse pour l’avenir des enfants

Předběžné otázky

Jsou příslušné orgány sociálního zabezpečení prvního členského státu (v projednávané věci Caisse pour l’avenir des enfants - le Luxembourg) povinny na základě povinností stanovených unijním právem, jež mají na základě článku 45 SFEU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států1 , a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení2 , a zejména jeho článku 4, vyplácet rodinné dávky státnímu příslušníkovi druhého členského státu, pokud v případě, že existují tytéž podmínky pro přiznávání uvedených přídavků, uvedené příslušné orgány uznávají na základě dvoustranné mezinárodní úmluvy uzavřené mezi prvním členským státem (Lucembursko) a třetí zemí (Brazílií) nárok na rodinné dávky jejich vlastních státních příslušníků nebo osob, které mají trvalý pobyt na jejich území? “

Bude-li na první otázku odpovězeno kladně a v případě, že se zásada, jež byla uplatněna ve výše uvedené judikatuře ve věci GOTTARDO3 , vztahuje i na rodinné dávky, může příslušný orgán v oblasti sociálního zabezpečení, a konkrétněji v oblasti rodinných dávek – v projednávané věci Caisse pour l’avenir des enfants, vnitrostátní orgán rodinných dávek Lucemburského velkovévodství - uplatnit objektivní odůvodnění na základě úvah, jež se týkají zvlášť vysoké finanční a administrativní zátěže pro dotčený správní orgán, aby ospravedlnil nerovné zacházení mezi státními příslušníky zemí – stran úmluvy (dotčené dvoustranné úmluvy) a ostatními státními příslušníky členských států Evropské unie?“

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).    

2 Úř. věst. L 166, s. 1.

3 Rozsudek ze dne 15. ledna 2002, , C-55/00, EU:C:2002:16.