Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) den 19. december 2018 – EU mod Caisse pour l’avenir des enfants

(Sag C-801/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parter i hovedsagen

Appellant: EU

Indstævnt: Caisse pour l’avenir des enfants

Præjudicielle spørgsmål

Er de kompetente socialsikringsmyndigheder i én medlemsstat (i den foreliggende sag Caisse pour l’avenir des enfants i Luxembourg) i overensstemmelse med de fællesskabsretlige forpligtelser, som påhviler dem i medfør af artikel 45 TEUF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 1 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2 , navnlig artikel 4, forpligtede til at udbetale familieydelser til en statsborger i en anden medlemsstat, når disse kompetente myndigheder i en situation, hvor betingelserne for tildeling af de nævnte ydelser er de samme, anerkender sine egne statsborgeres og bosiddendes ret til familieydelser i henhold til en bilateral international overenskomst indgået mellem den første medlemsstat (Luxembourg) og tredjelandet (Brasilien)?

Kan den kompetente myndighed vedrørende social sikring og nærmere bestemt vedrørende familieydelser – i den foreliggende sag Caisse pour l’avenir des enfants, som er den nationale familieydelsesmyndighed i Storhertugdømmet Luxembourg – i bekræftende fald, og såfremt princippet ifølge førnævnte retspraksis i Gottardo-sagen 3 udvides til at omfatte familieydelser, gøre en objektiv begrundelse baseret på hensynet til de uhyre tunge økonomiske og administrative byrder, som den berørte forvaltning skal bære, gældende som begrundelse for forskelsbehandling mellem statsborgere fra de lande, der er aftaleparter (i den berørte bilaterale overenskomst), og andre statsborgere fra Den Europæiske Unions medlemsstater?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158, s. 77).

2     EUT L 166, s. 1.

3     Dom af 15.1.2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16).