Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – EU versus Caisse pour l’avenir des enfants

(kohtuasi C-801/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Põhikohtuasja pooled

Apellant: EU

Vastustaja: Caisse pour l’avenir des enfants

Eelotsuse küsimused

Kas ühe liikmesriigi pädevad sotsiaalkindlustusasutused (käesoleval juhul Caisse pour l’avenir des enfants; laste tuleviku kassa, Luksemburg) peavad ELTL artikli 45, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil1 , ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta2 , sealhulgas eelkõige artikli 4 alusel ühenduse õigusest tulenevate kohustuste kohaselt maksma perehüvitisi teise liikmesriigi kodanikule, kui kõnealused pädevad asutused maksavad nimetatud hüvitisi samasugustel tingimustel esimesena nimetatud liikmesriigi (Luksemburg) ja kolmanda riigi (Brasiilia) vahel sõlmitud kahepoolse rahvusvahelise konventsiooni alusel tema enda kodanikele ja elanikele?

Kas jaatava vastuse korral ja juhul, kui eespool viidatud kohtuotsuses GOTTARDO3 kinnitatud põhimõtet laiendatakse perehüvitiste kontekstile, võib pädev asutus sotsiaalkindlustuse valdkonnas, täpsemalt perehüvitiste valdkonnas – käesoleval juhul Caisse pour l’avenir des enfants (laste tuleviku kassa, Luksemburg), Luksemburgi Suurhertsogiriigi riiklik perehüvitiste asutus – (asjaomase kahepoolse konventsiooni) osalisriikide kodanike ja muude Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike ebavõrdset kohtlemist objektiivselt põhjendada kaalutlustega, mis on seotud asjaomase asutuse väga raske finants- ja halduskoormusega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).

2 ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.

3 15. jaanuari 2002. aasta kohtuotsus, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.