Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) on esittänyt 19.12.2018 – EU v. Caisse pour l’avenir des enfants

(asia C-801/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Pääasian asianosaiset

Valittaja: EU

Vastapuoli: Caisse pour l’avenir des enfants

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltion toimivaltaisten sosiaaliturvaviranomaisten (nyt käsiteltävässä tapauksessa Caisse pour l’avenir des enfants – Luxemburg) SEUT 45 artiklaan, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annettuun direktiiviin 2004/38/EY1 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 883/2004,2 ja etenkin sen 4 artiklaan, perustuvien yhteisön oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti maksettava perhe-etuuksia toisen jäsenvaltion kansalaiselle, kun mainitut toimivaltaiset viranomaiset katsovat samojen kyseisten avustusten myöntämisedellytysten täyttyessä ensin mainitun jäsenvaltion (Luxemburg) ja kolmannen maan (Brasilia) välillä tehdyn kahdenvälisen kansainvälisen sopimuksen johdosta, että niiden oman maan kansalaisilla ja asukkailla on oikeus saada perhe-etuuksia?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja siinä tapauksessa, että edellä mainitussa oikeuskäytännössä GOTTARDO3 vahvistettu periaate ulotetaan koskemaan perhe-etuuksia, voisiko sosiaaliturvan ja erityisesti perhe-etuuksien alalla toimivaltainen viranomainen – nyt käsiteltävässä tapauksessa Caisse pour l’avenir des enfants, Luxemburgin suurherttuakunnan perhe-etuuksista vastaava valtion laitos – vedota objektiiviseen perusteluun sellaisten seikkojen perusteella, jotka liittyvät asianomaiselle hallinnolle aiheutuviin erittäin raskaisiin taloudellisiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, oikeuttaakseen erilaisen kohtelun (kyseessä olevan kahdenvälisen sopimuksen) sopimusosapuolina olevien valtioiden kansalaisten ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten välillä?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY /EUVL 2004, L 158, s. 77).

2 EUVL 2004, L 166, s. 1.

3 Tuomio 15.1.2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16).