Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2018. uputio le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) – EU protiv Caisse pour lʼavenir des enfants

(predmet C-801/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EU

Tuženik: Caisse pour lʼavenir des enfants

Prethodna pitanja

Jesu li tijela nadležna za sustav socijalne sigurnosti prve države članice (u konkretnom slučaju Caisse pour l’avenir des enfants (Fond za budućnost djece, Luksemburg)) sukladno preuzetim obvezama Zajednice na temelju članka 45. UFEU-a, Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica1 , te Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti2 , posebno njezina članka 4., dužna isplatiti obiteljska davanja državljaninu druge države članice, ako slijedom dvostranog međunarodnog ugovora sklopljenog između prve države članice (Luksemburg) i treće zemlje (Brazil) priznaju, uz iste uvjete za priznavanje tih naknada, pravo na obiteljska davanja za svoje državljane i osobe koje u njima prebivaju?

U slučaju potvrdnog odgovora te ako načelo prihvaćeno u sudskoj praksi GOTTARDO3 treba proširiti na kontekst obiteljskih davanja, može li se tijelo nadležno za sustav socijalne sigurnosti i posebno za obiteljska davanja – u konkretnom slučaju Caisse pour l’avenir des enfants, državna ustanova nadležna za obiteljska davanja u Velikom Vojvodstvu Luksemburga – pozvati na objektivno opravdanje koje se temelji na tvrdnjama o ogromnom financijskom i administrativnom opterećenju na koje nailazi dotično upravno tijelo, kako bi opravdalo nejednakost u postupanju između državljana zemalja ugovornih stranaka (dotičnog dvostranog ugovora) i drugih državljana zemalja članica Europske unije?

____________

1     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavlja[n]ju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42., i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)

2     SL L 166, str. 1.

3     Presuda od 15. siječnja 2002., Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16