Language of document :

A Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) által 2018. december 19- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EU kontra Caisse pour l'avenir des enfants

(C-801/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Az alapeljárás felei

Felperes: Caisse pour l'avenir des enfants

Alperes: EU

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az egyik tagállam szociális biztonsági ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóságai (a jelen ügyben a Caisse pour l’avenir des enfants [Gyermekek jövőjéért alap]– Luxemburg) az őket az EUMSZ 45. cikk, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv,1 valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 értelmében az őket terhelő közösségi kötelezettségek alapján kötelesek-e egy másik tagállam állampolgára részére családi ellátásokat folyósítani, amennyiben az említett hatóságok az első tagállam (Luxemburg) és a harmadik ország (Brazília) között létrejött kétoldalú nemzetközi egyezmény alapján a saját állampolgáraik családi ellátásokra való jogosultságát az említett támogatásokra való azonos jogosultsági feltételek mellett.

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, és abban az esetben, ha a hivatkozott Gottardo ítéletben3 kialakított elv a családi támogatásokra is kiterjeszthető, a szociális biztonsági, közelebbről a családtámogatási ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóság – a jelen esetben a Caisse pour l’avenir des enfants (Gyermekek jövőjéért alap), a Luxemburgi Nagyhercegség nemzeti családtámogatási intézménye – az (érintett kétoldalú egyezmény) Szerződő Feleinek országaiból származó állampolgárok és az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közötti eltérő bánásmód igazolása céljából hivatkozhat-e objektív igazoló okként a rá nehezedő rendkívül súlyos pénzügyi és adminisztratív terhekre?

____________

1     Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158, 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.).

2     HL 2004. L 166, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.

3     2002. január 15-i Gottardo ítélet, C-55/00, EU:C:2002:16.