Language of document :

2018 m. gruodžio 19 d. Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EU / Caisse pour l'avenir des enfants

(Byla C-801/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: EU

Kita apeliacinio proceso šalis: Caisse pour l’avenir des enfants

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar kompetentingos pirmosios valstybės narės socialinės apsaugos institucijos (nagrinėjamoje byloje– Liuksemburgo Caisse pour l’avenir des enfants (Vaikų ateities kasa)), atsižvelgdamos į Sąjungos įsipareigojimus, kuriuos privalo vykdyti pagal SESV 45 straipsnį, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1 , ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo2 , visų pirma jo 4 straipsnį, privalo mokėti šeimos išmokas antrosios valstybės narės piliečiui, kai esant tokioms pat minėtų išmokų skyrimo sąlygoms, tos kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi pirmosios valstybės narės (Liuksemburgo) ir trečiosios šalies (Brazilijos) dvišale tarptautine sutartimi, pripažįsta savo piliečių ir (arba) nuolatinių gyventojų teisę į šeimos išmokas?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ir tuo atveju, jeigu minėtame Sprendime Gottardo3 nustatytas principas yra išplečiamas įtraukiant šeimos išmokas, ar kompetentinga socialinės apsaugos ir, visų pirma, šeimos išmokų institucija, nagrinėjamoje byloje – Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės šeimos išmokų institucija Caisse pour l’avenir des enfants (Vaikų ateities kasa), – siekdama pagrįsti nevienodą požiūrį į (atitinkamą dvišalę) sutartį pasirašiusių susitariančiųjų šalių piliečius ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečius, galėtų pateikti objektyvų pateisinimą, grindžiamą argumentais dėl nepaprastai sunkios finansinės ir administracinės naštos, kuri tenka atitinkamai administracijai?“

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 4).

2     OL L 166, p. 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.

3     2002 m. sausio 15 d. Sprendimas , C-55/00, EU:C:2002:16.