Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. decembrī iesniedza Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburga) – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

(Lieta C-801/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Pamatlietas puses

Prasītājs: EU

Atbildētāja: Caisse pour l'avenir des enfants

Prejudiciālie jautājumi

Vai pirmās dalībvalsts kompetentajām sociālā nodrošinājuma iestādēm (šajā gadījumā Caisse pour l’avenir des enfants, Luksemburga) atbilstoši Kopienu pienākumiem, kas tām ir paredzēti LESD 45. pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 1 , kā arī Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 2 , ir pienākums maksāt ģimenes pabalstus otras dalībvalsts valstspiederīgajam, ja, pastāvot tādiem pašiem nosacījumiem par minēto pabalstu piešķiršanu, minētās kompetentās iestādes atbilstoši starptautiskai divpusējai konvencijai starp pirmo dalībvalsti (Luksemburga) un trešo valsti (Brazīlija) atzīst, ka tās valstspiederīgie un rezidenti ir tiesīgi saņemt ģimenes pabalstus?

Apstiprinošas atbildes gadījumā un, ja iepriekš minētajā spriedumā GOTTARDO 3 noteiktais princips ir piemērojams arī ģimenes pabalstiem, vai iestāde, kas ir kompetenta sociālā nodrošinājuma, it īpaši ģimenes pabalstu, jomā – šajā lietā Luksemburgas Lielhercogistes valsts ģimenes pabalstu iestāde Caisse pour l’avenir des enfants –, var atsaukties uz objektīvu attaisnojumu, kura pamatā ir apsvērumi par attiecīgajai administrācijai radītu nesamērīgu finansiālu un administratīvu slogu, lai attaisnotu nevienlīdzīgu attieksmi pret (attiecīgās divpusējās konvencijas) slēdzējas puses valstspiederīgajiem un citiem Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.).

2     OV L 166, 1. lpp.

3     2002. gada 15. janvāra spriedums Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.