Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

(Zadeva C-801/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: EU

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Caisse pour l'avenir des enfants

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali morajo organi, pristojni za socialno varnost, prve države članice (v obravnavanem primeru Caisse pour l’avenir des enfants – Luksemburg) v skladu z obveznostmi Unije, ki jih imajo na podlagi člena 45 PDEU, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic1 in Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti2 , izplačevati družinske dajatve državljanu druge države članice, če ti pristojni organi svojim državljanom pod istimi pogoji za dodelitev teh dajatev priznavajo pravico do družinskih dajatev na podlagi mednarodne dvostranske konvencije, sklenjene med prvo državo članico (Luksemburg) in tretjo državo (Brazilija)?

Če je odgovor pritrdilen in če se načelo, sprejeto v navedeni sodni praksi, izhajajoči iz zadeve Gottardo3 , razširi na kontekst družinskih dajatev, ali bi lahko organ, pristojen za socialno varnost in, natančneje, za družinske dajatve – v obravnavanem primeru Caisse pour l’avenir des enfants, nacionalna institucija za družinske dajatve Velikega vojvodstva Luksemburg – uveljavljal objektivno utemeljitev na podlagi preudarkov, ki se nanašajo na zelo veliko finančno in upravno breme zadevnega organa, da bi utemeljil neenako obravnavanje državljanov držav pogodbenic (zadevne dvostranske pogodbe) in drugih državljanov držav članic Evropske unije?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5 str. 46).

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.

3 Sodba z dne 15. januarja 2002, Gottardo, C 55/00, EU:C:2002:16.