Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) den 19 december 2018 – EU mot Caisse pour l’avenir des enfants

(Mål C-801/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parter i det nationella målet

Klagande: EU

Motpart: Caisse pour l’avenir des enfants

Tolkningsfrågor

Är de behöriga myndigheterna för social trygghet i en medlemsstat (i detta fall Caisse pour l’avenir des enfants – Luxemburg) skyldiga, enligt de gemenskapsrättsliga skyldigheter de har enligt artikel 45 i FEUF, direktiv 2004/38/EG1 och förordning (EG) nr 883/20042 , att betala ut familjeförmåner till en medborgare i en annan medlemsstat, när samma villkor för beviljande av dessa förmåner är för handen, de behöriga myndigheterna, till följd av ett internationellt bilateralt avtal mellan den första medlemsstaten (Luxemburg) och tredje land (Brasilien), tillerkänner en rätt till familjeförmåner för sina egna medborgare?

För det fall frågan besvaras jakande och principen i ovannämnda rättspraxis som följer av domen i målet Gottardo3 omfattar familjeförmåner, kan den behöriga myndigheten i fråga om social trygghet, särskilt vad gäller familjeförmåner – i detta fall Caisse pour l’avenir des enfants, nationell institution för familjeförmåner i Storhertigdömet Luxemburg – göra gällande en objektiv motivering som grundas på överväganden som rör mycket betungande administrativa och ekonomiska bördor som uppstått för den aktuella myndigheten för att motivera en skillnad i behandling mellan medborgare i avtalsslutande länder (det aktuella bilaterala avtalet) och andra medborgare i Europeiska unionens medlemsstater?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1).

3 Dom av den 15 januari 2002, , C-55/00, EU:C:2002:16.