Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 6. listopadu 2018 – LF v. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Věc C-682/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobce: LF

Žalované: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Předběžné otázky

Představuje jednání provozovatele internetové platformy pro sdílení videí, na které uživatelé bez souhlasu nositelů práv veřejně zpřístupňují videa s obsahem, který je chráněn autorským právem, sdělování děl veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES1 , pokud

provozováním této platformy dosahuje provozovatel příjmů z reklamy,

proces nahrávání probíhá automaticky a bez předchozího nahlédnutí nebo kontroly ze strany provozovatele,

provozovatel získává podle uživatelských podmínek po dobu umístění videí celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k videím,

provozovatel v uživatelských podmínkách a v rámci procesu nahrávání upozorňuje na to, že je zakázáno nahrávat obsah porušující autorská práva,

provozovatel poskytuje prostředky, pomocí nichž mohou nositelé práv učinit opatření k zablokování videí, která porušují právní předpisy,

provozovatel provádí na této platformě úpravu výsledků vyhledávání v podobě seznamů uspořádaných podle hodnocení a rubrik uspořádaných podle příslušného obsahu a registrovaným uživatelům zobrazuje přehled doporučených videí sestavený na základě videí, která uživatelé shlédli v minulosti,

jestliže nemá konkrétní vědomí o dostupnosti obsahu, který porušuje autorská práva, nebo jestliže takový obsah smaže nebo k němu zablokuje přístup neprodleně poté, co se o něm dozví?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Spadá činnost provozovatele internetové platformy pro sdílení videosouborů za okolností popsaných v první otázce do působnosti čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES2 ?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Musí se účinné seznámení se s protiprávní činností nebo informací a vědomí o skutečnostech či okolnostech, z nichž je protiprávní činnost nebo informace zjevná, podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES týkat konkrétních protiprávních činností nebo informací?

Dále pro případ kladné odpovědi na druhou otázku:

Je slučitelné s čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29/ES, jestliže nositel práv může dosáhnout uložení soudního zákazu vůči poskytovateli služby, která spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, a kterou uživatel využil k porušení autorského práva nebo práv s ním souvisejících, teprve poté, co po upozornění na jasné porušení práva dojde opětovně k takovému porušení práv?

V případě záporné odpovědi na první i druhou otázku:

Má být provozovatel internetové platformy pro sdílení videosouborů za okolností popsaných v první otázce považován za porušovatele práv ve smyslu čl. 11 věty první a článku 13 směrnice 2004/48/ES3 ?

V případě kladné odpovědi na pátou otázku:

Lze takovému porušovateli práv uložit povinnost k náhradě škody podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2004/48/ES v závislosti na tom, že jednal úmyslně jak ve vztahu k porušení práv ze své strany, tak ve vztahu k porušení práv ze strany třetí osoby, a věděl nebo měl rozumně vědět, že uživatelé používají platformu ke konkrétnímu porušování práv?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. 2000, L 178, s. 1).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45).