Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 6 ноември 2018 г. — Elsevier Inc./Cyando AG

(Дело C-683/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Elsevier Inc.

Ответник: Cyando AG

Преюдициални въпроси

a)    Извършва ли акт на публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО1 оператор, предоставящ услуга споделен уебхостинг, чрез която потребители предоставят на публично разположение файлове със закриляно от авторското право съдържание без съгласието на притежателите на права, ако

–    процесът на качване е автоматичен и се извършва без предварителен преглед или контрол от страна на оператора,

–    в условията за ползване операторът указва, че не е позволено качването на съдържание, което нарушава авторските права,

–    операторът получава доходи от извършването на услугата,

–    услугата се използва за законни приложения, но операторът има сведения, че в значителен брой случаи е предоставено на разположение и съдържание, с което се нарушават авторски права (повече от 9 500 произведения),

–    операторът не предлага списък на съдържанието и функция за търсене, но предоставяни на разположение от него линкове с неограничен достъп за изтегляне на файлове се включват от трети лица в съвкупности от линкове в интернет, в които се съдържа информация за съдържанието на файловете и които предоставят възможност за търсене на определено съдържание,

–    посредством начина, по който той изплаща възнаграждения за изтеглените файлове в зависимост от търсенето, той насърчава качването на защитено с авторски права съдържание, което иначе може да се придобива от потребителите само срещу заплащане

и

–    посредством предоставянето на възможността за анонимно качване на файлове се увеличава вероятността да не се търси отговорност от потребителите за нарушения на авторското право?

б)    Променя ли се тази преценка, ако посредством услугата споделен хостинг се предоставят на разположение предложения, с които се нарушават авторски права, като техният обем е между 90 % и 96 % от общото потребление?

2)    При отрицателен отговор на първия въпрос:

При описаните в първия въпрос обстоятелства попада ли дейността на оператор, предоставящ услуга споделен уебхостинг, в приложното поле на член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО2 ?

3)    При утвърдителен отговор на втория въпрос:

Трябва ли съгласно член 14, параграф 1, от Директива 2000/31/ЕО сведенията за незаконна дейност или информация и запознаването с фактите или обстоятелствата, от които е видна незаконната дейност или информация, да се отнасят до конкретни незаконни дейности или информация?

4)    На следващо място, при утвърдителен отговор на втория въпрос:

Съвместимо ли е с член 8, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО в полза на притежателя на правото да може да се постанови съдебна забрана срещу доставчик на услуга, която се състои в съхраняване на информация, предоставяна от получател на услугата, и се използва от потребител за нарушаване на авторското право или на сродните му права само ако след предупреждение за явно нарушение, отново е извършено такова нарушение?

5)    При отрицателен отговор на първия и втория въпрос:

Трябва ли при описаните в първия въпрос обстоятелства оператор, предоставящ услуга споделен уебхостинг, да се счита за нарушител по смисъла на член 11, първо изречение и член 13 от Директива 2004/48/ЕО3 ?

6)    При утвърдителен отговор на петия въпрос:

Трябва ли задължението на такъв нарушител да заплати обезщетение съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО да бъде поставено в зависимост от условието нарушителят да е действал умишлено както по отношение на собственото си нарушение, така и по отношение на нарушението на третите лица и да е знаел или според обстоятелствата да е трябвало да знае, че потребители използват платформата за извършване на конкретни нарушения?

____________

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).

2 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г, глава 13, том 29, стр. 257).

3 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).