Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský súd Trnava (Словакия), постъпило на 21 декември 2018 г. — DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

(Дело C-810/18)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd Trnava

Страни в главното производство

Жалбоподател: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Ответник: Finančné riaditeľstvo SR

Преюдициален въпрос

Трябва ли подпозиция 8525 80 91 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/871 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, както следва от обяснителните бележки, публикувани по силата на този регламент през 2011 г.2 (Съобщение на Комисията 2011/C 137/01), да бъде тълкувана в смисъл, че в тази подпозиция могат да бъдат класирани и стоки като записващите видеокамери, за които става въпрос в настоящото дело, въпреки че те позволяват улавянето и записването на видеоизображения само с качество на разделителната способност под 800 x 600 пиксела, и по-точно 720 x 576 пиксела, като се има предвид, че другата им функция — улавяне и записване на неподвижни изображения — е ограничена до качество на разделителната способност при неподвижни изображения 1600 x 1200 пиксела (1,92 мегапиксела)?

____________

1 ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.

2 ОВ C 137, 2011 г., стр. 1.