Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem Trnava (Slovensko) dne 21. prosince 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo SR

(Věc C-810/18)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Krajský súd Trnava

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo SR

Předběžná otázka

Má být podpoložka 8525 80 91 kombinované nomenklatury uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/871 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění vysvětlivek zveřejněných na základě tohoto nařízení v roce 20112 (sdělení Komise 2011/C 137/01), vykládána v tom smyslu, že do ní může být zařazeno zboží – digitální videokamery (o které se jedná v projednávané věci) i tehdy, pokud je schopno zachytit a zaznamenávat videosekvence pouze v kvalitě rozlišení nižší než 800 × 600 pixelů, a to konkrétně v kvalitě 720 x 576 pixelů, když další funkce tohoto zboží – zachycování a záznam statických snímků je omezena kvalitou rozlišení statických snímků v rozsahu 1600 x 1200 pixelů (1,92 megapixelu)?

____________

1 Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382.

2 Úř. věst. 2011, C 137, s. 1.