Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd Trnava (Słowacja) w dniu 21 grudnia 2018 r. – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Sprawa C-810/18)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Krajský súd Trnava

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Strona przeciwna: Finančné riaditeľstvo SR

Pytanie prejudycjalne

Czy podpozycję 8525 80 91 nomenklatury scalonej, zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/871 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym z not wyjaśniających opublikowanych na mocy tego rozporządzenia w 2011 r.2 (komunikat Komisji 2011/C 137/01) należy interpretować w ten sposób, że towar taki jak wideokamery cyfrowe (będące przedmiotem postępowania głównego) może zostać zaklasyfikowany do tej podpozycji także wtedy, gdy ma zdolność utrwalania i rejestrowania nagrań wideo jedynie w rozdzielczości poniżej 800 x 600 pikseli, a mianowicie 720 × 576 pikseli, a inna funkcja towaru – utrwalanie i rejestrowanie nieruchomych obrazów – jest ograniczona rozdzielczością nieruchomych obrazów wynoszącą 1600 × 1200 pikseli (1,92 megapiksela)?

____________

1 Dz.U. 1987, L 256, s. 1.

2 Dz.U. 2011, C 137, s. 1.