Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo SR

(Vec C-810/18)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd Trnava

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudiciálna otázka

Má sa podpoložka kombinovanej nomenklatúry 8525 80 91 uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/871 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení vysvetliviek publikovaných podľa tohto nariadenia v roku 20112 (oznámenie Komisie 2011/C 137/01) vykladať v tom zmysle, že tovar - digitálne videokamery (o aké ide v danej veci) - môže byť do nej zaradený aj vtedy, ak je schopný zachytiť a zaznamenať videosekvencie len v kvalite rozlíšenia, ktoré je nižšie ako 800 x 600 pixelov, konkrétne v kvalite 720 x 576 pixelov, keď ďalšia funkcia tohto tovaru - zachytávanie a záznam statických snímok - je obmedzená kvalitou rozlíšenia statických snímok v rozsahu 1600 x 1200 pixelov (1,92 megapixela)?

____________

1 Ú. v. 1987, L 256, s. 1, Mim. vyd. 02/02, s. 382

2 Ú. v. 2011, C 137, s. 1