Language of document :

Žalba koju je 5. prosinca 2018. podnijela Republika Cipar protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 25. rujna 2018. u predmetu T-384/17: Cipar protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-767/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Republika Cipar (zastupnici: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

prihvati žalbu protiv presude Općeg suda u predmetu T-384/17, Republika Cipar protiv EUIPO-a, EU:T:2018:593 i usvoji žaliteljevu tužbu za poništenje;

naloži Uredu i intervenijentu snošenje vlastitih i žaliteljevih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći je sud počinio pogrešku kad je smatrao da je žalbeno vijeće bilo u pravu kada je primijenilo zaključke iz ranijih presuda Općeg suda i to presuda HELLIM i XAΛΛOYMI i HALLOUMI na ovaj predmet. U tim predmetima nije bila riječ o certifikacijskim žigovima nego o drugim vrstama žigova, i to o zajedničkim i običnim žigovima Europske unije. Osnovna funkcija takvih žigova je da služe kao oznaka trgovačkog podrijetla proizvoda (veći broj trgovaca povezanih članstvom u udruzi u slučaju zajedničkog žiga). Suprotno tomu, certifikacijski žigovi nemaju osnovnu funkciju označivanja podrijetla, nego razlikovanja razreda proizvoda, i to proizvoda koji su certificirani jer su u skladu s pravilima za dozvoljenu uporabu certifikacijskog žiga HALLOUMI i za njih je dano odobrenje da budu napravljeni sukladno tim pravilima. Štoviše, relevantna javnost u tim ranijim presudama Općeg suda razlikovala se od relevantne javnosti u ovom predmetu.

Opći je sud pogrešno zaključio da ranijem nacionalnom žigu – nacionalnom certifikacijskom žigu u ovom predmetu – u potpunosti nedostaje razlikovni karakter u smislu razlikovanja certificiranih proizvoda od onih koji to nisu; pogrešno smatrajući da je žig opisni; pogrešno dovodeći u opasnost nacionalnu zaštitu nacionalnog žiga; i pogrešno dovodeći u pitanje valjanost navedenog žiga u postupku povodom prigovora pred EUIPO-m.

Opći je sud počinio pogrešku prilikom usporedbe žigova i ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Pogrešno je pristupio ovim pitanjima kao da je raniji žig žig koji označava podrijetlo a ne certifikacijski žig. Nije priznao ranijem žigu nikakvu razlikovnost kao certifikacijskom žigu, tj. kao da razlikuje proizvode koji su zapravo u skladu sa standardima certifikacijskog žiga i koje su zapravo napravili proizvođači koje je ovlastio nositelj certifikacijskog žiga. Jednako tako, nije razmotrio kako se certifikacijski žigovi obično koriste (tj. nepromjenjivo s razlikovnim imenom, žigom ili logotipom). Nije razmotrio značenje i važnost osporavanog žiga Europske unije, posebice time što nije razmotrio ima li element HALLOUMI” neovisni razlikovni karakter u potonjem žigu kao znak koji, suprotno činjenicama, upućuje na to da su proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom Europske unije certificirani.

Opći sud nije uzeo u obzir nacionalne odredbe i sudsku praksu u pogledu dosega i učinaka nacionalnih certifikacijskih žigova. Uvjeti i modaliteti zakona država članica o certifikacijskim žigovima nisu bili usklađeni prema direktivama o žigu br. 89/1041 ili 2008/952 ali Uredba o žigu Europske unije propisuje da takvi nacionalni žigovi mogu činiti temelj ranijih prava koja sprječavaju registraciju žigova Europske unije. Takva prava trebalo bi razmatrati u odnosu na nacionalnu sudsku praksu i nacionalne odredbe, po analogiji s različitim nacionalnim pravima prema članku 8. stavku 4. Uredbe o žigu Europske unije (koja prava također nisu usklađena i u velikoj mjeri se razlikuju po svojoj prirodi, opsegu i učinku od države članice do države članice).

____________

1 Prva direktiva Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.).

2 Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).