Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 3 декември 2018 г. — Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-751/18)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

В случай на тълкуване в смисъл, че вследствие на обратно вливане лихвите и останалите финансови разходи от заеми, сключени с трети лица или акционери (които биха подлежали на приспадане от вливащото дружество, ако не беше осъществено сливането) за придобиване на дъщерното приемащо дружество, прехвърлени поради действието на сливането, вече не подлежат на приспадане от печалбите на приемащото дружество, съвместим ли е член 23, параграф 1, буква c) от Кодекса за корпоративното подоходно облагане в действащата му редакция през 2013 г. с правото на Европейския съюз, а именно в смисъл, че липсата на право на приспадане на финансовите разходи може да се окаже пречка и ограничение за концентрациите, включени в приложното поле на Директива 2009/133/ЕО1 на Съвета в нарушение на нейните принципи и цели и на разпоредбата на член 4 от нея?

В случай, че отговорът на първия въпрос е в смисъл, че липсата на право на приспадане на въпросните финансови разходи е съвместима с Директивата, ще бъде ли налице такава съвместимост и при положение, че такава корекция не е направена на основание на разпоредбата относно недопускането на злоупотреби (член 15) или националната уредба, с която същата се транспонира (член 73, параграф 10 от Кодекса за корпоративно подоходно облагане), а на основание на друга разпоредба от националното право (член 23 от Кодекса за корпоративното подоходно облагане)?

____________

1 Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка (OB L 310, 2009г., стр. 34).