Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 3. prosince 2018 – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-751/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Je čl. 23 odst. 1 písm. c) Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (zákoník korporační daně), ve znění účinném v roce 2013, vykládaný tak, že po provedení dotčené reverzní fúze nejsou již úroky a jiné finanční výdaje související se zápůjčkami sjednanými se spojenými osobami či s úvěry sjednanými se třetími osobami (tj. výdaje, které by zanikající společnost mohla odpočítat, kdyby nedošlo k fúzi) a určenými k nabytí kapitálu nástupnické dceřiné společnosti, na kterou v důsledku fúze přešly, daňově odpočitatelné od základu daně nástupnické společnosti, slučitelný s unijním právem, konkrétně v tom smyslu, že by taková neodpočitatelnost finančních výdajů mohla představovat překážku nebo omezení pro operace spojování upravené směrnicí Rady 2009/133/ES1 a být v rozporu se zásadami a cíli této směrnice, jakož i s ustanoveními jejího článku 4?

V případě odpovědi na první předběžnou otázku v tom smyslu, že uvedená daňová neodpočitatelnost finančních výdajů je slučitelná se směrnicí, platí tato slučitelnost i tehdy, když daňová oprava byla provedena nikoli na základě ustanovení směrnice, které má zabraňovat zneužívání (článek 15), nebo pravidla vnitrostátního práva, které toto ustanovení přebírá (čl. 73 odst. 10 zákoníku korporační daně), nýbrž na základě jiného ustanovení vnitrostátního práva (článek 23 zákoníku korporační daně)?

____________

1 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy

Úř. věst. 2009, L 310, s. 34