Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 3.12.2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-751/18)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisöverokoodeksin 23 §:n 1 momentin c kohta, sellaisena kuin se oli voimassa vuonna 2013, kun sitä tulkitaan siten, että kyseessä olevan käänteisen sulautumisen jälkeen kolmansilta osapuolilta ja osakkailta saatujen lainojen, jotka on annettu vastaanottavan tytäryhtiön osakepääoman hankkimiseksi ja jotka ovat siirtyneet sulautumisen seurauksena, korkoja ja muita rahoituskustannuksia (jotka voitaisiin vähentää sulautuvassa yhtiössä, jos sulautumista ei toteutettaisi) ei enää voida vähentää verotuksessa vastaanottavan yhtiön voitoista, eurooppaoikeuden mukainen siltä osin kuin tämä rahoituskustannusten vähennyskelvottomuus voi merkitä neuvoston direktiivin 2009/133/EY1 soveltamisalaan kuuluvien keskittymähankkeiden estämistä tai rajoittamista, jolloin loukataan sen periaatteita ja tavoitteita sekä rikotaan sen 4 artiklaa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan siten, että tällaisten rahoituskustannusten vähennyskelvottomuus sopii yhteen direktiivin kanssa, muuttaisiko tätä vastausta se, että tätä korjausta ei ole toteutettu direktiivin väärinkäytösten välttämiseksi annetun säännöksen (15 artikla) tai samansisältöisen kansallisen lainsäädännön (yhteisöverokoodeksin 73 §:n 10 momentti) nojalla vaan kansallisen lainsäädännön jonkin toisen säännöksen (yhteisöverokoodeksin 23 §) nojalla?

____________

1 Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 19.10.2009 annettu neuvoston direktiivi 2009/133/EY (EUVL 2009, L 310, s. 34).