Language of document :

2018 m. gruodžio 3 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-751/18)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Jei būtų aiškinama, kad, įvykus aptariamam atvirkštiniam susijungimui, palūkanos ir kitos finansinės išlaidos, atsiradusios dėl paskolų, gautų iš trečiųjų šalių arba susijusių bendrovių (išlaidos, kurias įsigyjamoji bendrovė galėtų atskaityti, jei nebūtų įvykęs susijungimas), skirtos dukterinės–įsigyjančiosios bendrovės kapitalui įsigyti ir perleistos dėl susijungimo, nebėra mokesčių tikslais atskaitomos iš įsigyjančiosios bendrovės apmokestinamosios vertės, ar 2013 m. galiojusi Įmonių pelno mokesčio kodekso 23 straipsnio 1 dalies c punkto redakcija atitiktų Europos Sąjungos teisę, konkrečiai dėl to, kad neatskaitant finansinių išlaidų galėtų būti kliudoma Tarybos direktyvoje 2009/133/EB1 numatytoms koncentracijos operacijoms arba jos galėtų būti apribojamos, pažeidžiant šios direktyvos principus ir tikslus, taip pat jos 4 straipsnio nuostatas?

2.    Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta taip, kad nurodytas finansinių išlaidų neatskaitymas mokesčių tikslais atitinka direktyvą, ar toks atsakymas nepakistų atsižvelgiant į tai, kad minėtas mokesčių pataisymas buvo padarytas remiantis ne direktyvoje įtvirtinta kovos su piktnaudžiavimu nuostata (direktyvos 15 straipsnis) ar nacionalinės teisės norma, kurioje ši nuostata pakartota (Įmonių pelno mokesčio kodekso 73 straipsnio 10 dalis), o kita nacionalinės teisės nuostata (Įmonių pelno mokesčio kodekso 23 straipsnis)?

____________

1 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE [Europos bendrovė] arba SCE [Europos kooperatinė bendrovė] registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (OL L 310, 2009, p. 34).