Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. decembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-751/18)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas [Uzņēmumu ienākuma nodokļa kodekss] 23. panta 1. punkta c) apakšpunkts redakcijā, kas bija spēkā 2013. gadā – to interpretējot tādējādi, ka apgrieztās apvienošanās gaitā pārnestos procentu maksājumus un citas finansiālās izmaksas saistībā ar aizdevumiem, kas no trešajām personām vai sabiedrības biedriem saņemti, lai iegādātos par iegūstošo sabiedrību kļuvušā meitasuzņēmuma kapitālu (un kurus iegādājamā sabiedrība būtu varējusi atskaitīt gadījumā, ja apvienošanās nebūtu bijis), pēc šīs apvienošanās vairs nevar nodokļu ziņā atskaitīt no iegūstošās sabiedrības apliekamās peļņas – ir saderīgs ar Savienības tiesībām konkrēti tādā ziņā, ka šo procentu maksājumu neatskaitāmība var būt šķērslis vai ierobežojums Padomes Direktīvā 2009/133/EK 1 aptvertajām koncentrācijas darbībām, kas būtu pretējs minētās direktīvas principiem un mērķiem, kā arī tās 4. pantā noteiktajam?

Vai – gadījumā, ja uz pirmo jautājumu atbildams, ka šī finansiālo izmaksu neatskaitāmība nodokļu ziņā ir saderīga ar direktīvu - šo atbildi nemainītu apstāklis, ka šī korekcija ir izdarīta, pamatojoties nevis uz direktīvā paredzēto ļaunprātīgas izmantošanas iespēju novēršanas noteikumu (15. pants) vai šo noteikumu atveidojošo valsts tiesību normu (Uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksa 73. panta 10. punkts), bet gan uz kādu citu valsts tiesību priekšrakstu (minētā kodeksa 23. pants)?

____________

1     Padomes Direktīva 2009/133/EK (2009. gada 19. oktobris) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (OV 2009, L 310, 34. lpp.).