Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) op 3 december 2018 – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-751/18)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vragen

Is een uitlegging van artikel 23, lid 1, onder c), van de Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (wetboek inzake de vennootschapsbelasting) – in de in 2013 geldende versie – in die zin dat na de omgekeerde fusie waarvan in dit geding sprake is, de rente en overige financiële kosten, voortvloeiend uit met derden of met verbonden vennootschappen afgesloten leningen (welke kosten de overgenomen vennootschap zou hebben kunnen aftrekken indien er geen fusie had plaatsgevonden) die zijn aangegaan voor de verwerving van het kapitaal van de dochtervennootschap (de overnemende vennootschap) en als gevolg van de fusie zijn overgegaan, niet langer aftrekbaar zijn van de belastinggrondslag van de overnemende vennootschap, verenigbaar met het Europees recht, met name wanneer deze niet-aftrekbaarheid van financiële kosten concentraties als bedoeld in richtlijn 2009/133/EG van de Raad1 zou kunnen belemmeren of beperken, hetgeen in strijd zou zijn met de beginselen en doelstellingen van die richtlijn, en met artikel 4 daarvan?

Indien de eerste prejudiciële vraag aldus wordt beantwoord dat de niet-aftrekbaarheid van de financiële kosten verenigbaar is met de richtlijn, geldt dit dan ook in een situatie waarin de fiscale correctie niet is uitgevoerd op grond van de bepaling van de richtlijn tegen misbruik (artikel 15) of de bepaling van nationaal recht waarin deze bepaling van de richtlijn is overgenomen (artikel 73, lid 10, van het wetboek inzake de vennootschapsbelasting), maar op grond van een ander voorschrift van nationaal recht (artikel 23 van het wetboek inzake de vennootschapsbelasting)?

____________

1 Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (PB 2009, L 310, blz. 34).