Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 3 grudnia 2018 r. – Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-751/18)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Totalmédia - Marketing Direto e Publicidade SA

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira

Pytania prejudycjalne

Czy wykładnia art. 23 ust. 1 lit. c) Código del impuesto sobre sociedades (kodeks o podatku dochodowym od osób prawnych) w brzmieniu obowiązującym w 2013 r., zgodnie z którą wskutek połączenia odwrotnego odsetki i inne koszty finansowe wynikające z pożyczek zaciągniętych u osób trzecich albo w przedsiębiorstwach powiązanych (koszty, które podlegałyby odliczeniu przez przejmowaną spółkę w wypadku, gdyby połączenie nie miało miejsca) w celu nabycia udziałów w kapitale przejmującej spółki zależnej, które to koszty w następstwie połączenia zostały przeniesione, nie mogą już podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania przejmującej spółki, jest zgodna z prawem Unii, w szczególności w wypadku, gdy brak możliwości odliczenia kosztów finansowych może stanowić przeszkodę albo ograniczenie dla połączeń podlegających pod zakres stosowania dyrektywy Rady 2009/133/WE1 przedstawiającą naruszenie zasad i celów jak również art. 4 tej dyrektywy?

Na wypadek, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie brzmiała, że owo odliczenie od podatku kosztów finansowych jest zgodne z dyrektywą: Czy taka zgodność istnieje również w świetle okoliczności, że przedmiotowa korekta następuje nie na podstawie przepisu dyrektywy zwalczającego nadużycia (art. 15) lub stanowiącego jego transpozycję przepisu krajowego (art. 73 ust. 10 Código del impuesto sobre sociedades), lecz w oparciu inny przepis krajowy (art. 23 Código del impuesto sobre sociedades)?

____________

1 Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U. 2009, L 310, s.34)