Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 3. decembra 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-751/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

Je článok 23 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov právnických osôb v znení účinnom v roku 2013 zlučiteľný s právom Európskej únie, ak je vykladaný tak, že po predmetnej reverznej fúzii úroky a ostatné finančné výdavky vyplývajúce z úverov získaných od tretích osôb alebo od prepojených spoločností (pričom pokiaľ by nedošlo k fúzii, zanikajúca spoločnosť by si mohla odpočítať tieto výdavky), určených na nadobudnutie kapitálu v dcérskej nástupníckej spoločnosti a prevedených v dôsledku fúzie, už nie sú odpočítateľné od príjmov nástupníckej spoločnosti na daňové účely, konkrétne v tom zmysle, že táto nemožnosť odpočítať finančné výdavky by mohla byť prekážkou alebo obmedzením operácií zlučovania upravených v smernici Rady 2009/133/ES1 a byť v rozpore s jej zásadami a cieľmi a tiež porušovať článok 4 tejto smernice?

V prípade, ak sa na prvú prejudiciálnu otázku odpovie v tom zmysle, že spomenutá neodpočítateľnosť finančných výdavkov na daňové účely je zlučiteľná so smernicou, bude s ňou zlučiteľná aj v prípade, ak daňová oprava nebola vykonaná na základe ustanovenia smernice zameraného proti daňovým únikom (článok 15) alebo na základe vnútroštátneho predpisu, ktorým sa toto ustanovenie preberá (článok 73 ods. 10 zákona o dani z príjmov právnických osôb), ale bola vykonaná na základe iného ustanovenia vnútroštátneho práva (článok 23 zákona o dani z príjmov právnických osôb)?

____________

1 Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE (Ú. v. EÚ L 310, 2009, s. 34).