Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 3. decembra 2018 – Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-751/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Če bi se razlagalo, da po zadevni obratni pripojitvi obresti in ostali stroški financiranja, ki izvirajo iz posojil, ki so bila pridobljena od tretjih oseb ali povezanih družb (stroške, ki bi jih prevzeta družba lahko upoštevala kot davčno priznane odhodke, če pripojitve ne bi bilo) in ki so bila namenjena pridobitvi kapitala odvisne družbe – prevzemne družbe, ali je člen 23(1)(c) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb, v različici, ki je veljala leta 2013, v skladu z evropsko zakonodajo, in sicer v smislu, da bi to nepriznanje stroškov financiranja kot davčno priznanih odhodkov lahko pomenilo oviro ali omejitev za združitve, ki jih obravnava Direktiva Sveta 2009/133/ES1 , s čimer bi se kršili načela in cilji te direktive ter določbe njenega člena 4?

2.    Če bi se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovorilo tako, da je omenjeno nepriznanje stroškov financiranja kot davčno priznanih odhodkov v skladu z Direktivo, ali bi to veljalo še naprej v primeru, v katerem se davčni popravek ni izvedel na podlagi določbe Direktive o preprečevanju zlorab (člen 15) ali določbe nacionalne zakonodaje, s katero je bila ta določba prenesena (člen 73(10) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb), temveč na podlagi druge določbe nacionalne zakonodaje (člen 23 zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb)?

____________

1 Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, 2009, str. 34).