Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 3 december 2018 – Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-751/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: Totalmédia – Marketing Direto e Publicidade SA

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

Om det anses att den ränta och de andra finansiella kostnader som hänför sig till lån som tagits hos tredje man eller hos delägare i ett bolag (för vilka det överlåtande bolaget skulle ha medgetts avdragsrätt, för det fall ingen fusion hade ägt rum) för att förvärva bolagskapitalet i dotterbolaget (det övertagande bolaget), och överförts genom fusionen, inte får dras av från det övertagande bolagets vinst, är då artikel 23.1 c i lagen om inkomstskatt för juridiska personer, i den lydelse som var i kraft år 2013, oförenlig med unionsrätten, på så sätt att nekandet av avdragsrätt för de finansiella kostnaderna skulle kunna utgöra ett hinder eller en begränsning av de företagskoncentrationer som omfattas av rådets direktiv 2009/133/EG1 , i strid med de principer och mål som anges i direktivet och med artikel 4 i detta?

Om den första frågan ska besvaras så, att det är förenligt med direktivet att neka avdragsrätt för sådana finansiella kostnader, gäller detta då även när avdragsrätt inte nekas med stöd av den bestämmelse om undantag för transaktioner med otillbörligt syfte som föreskrivs i direktivet (artikel 15) eller med stöd av den nationella bestämmelse som återger denna bestämmelse (artikel 73.10 i lagen om inkomstskatt för juridiska personer), utan med stöd av en annan nationell bestämmelse (artikel 23 i lagen om inkomstskatt för juridiska personer)?

____________

1 Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, 2009, s. 34).