Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. ledna 2019 Marion Le Pen proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 28. listopadu 2018 ve věci T-161/17, Le Pen v. Parlament

(Věc C-38/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Marion Anne Perrine, známá jako Marine, Le Pen (zástupce: R. Bosselut, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušení rozsudku, který dne 28. listopadu 2018 přijal šestý senát Tribunálu Evropské unie ve věci T-161/17.

A tudíž:

zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 6. ledna 2017 přijatého na základě článku 68 rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu 2009/C 159/01 ze dne 19. května a 9. července 2008, „kterým se stanoví prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu“ v pozměněném znění, kterým byla konstatována pohledávka ve výši 41 554 eur.

zrušení oznámení o dluhu č. 2017-22 ze dne 11. ledna 2017, jímž byla navrhovatelka informována, že byla vůči ní konstatována na základě rozhodnutí generálního tajemníka ze dne 6. ledna 2017 pohledávka, vrácení částek neoprávněně vyplacených v rámci parlamentní asistence a uplatnění článku 68 prováděcích opatření ke statutu poslanců a článků 78, 79 a 80 finančního nařízení.

uložení náhrady všech nákladů řízení Parlamentu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

A - Důvod veřejného pořádku: Porušení unijního práva - Nesprávné právní posouzení - Porušení podstatných formálních náležitostí - Porušení práva na obhajobu -

Tento důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že navrhovatelka nebyla vyslechnuta a že jí generální tajemník nezaslal spis a zejména zprávu OLAF.

Tribunál porušil právo navrhovatelky na obhajobu zejména z hlediska Listiny základních práv Unie a článku 6 EÚLP.

B - Porušení unijního práva - Nesprávné právní posouzení - Porušení zásady ochrany legitimního očekávání a zásady právní jistoty - Nesprávná kvalifikace právní povahy skutkových zjištění, zkreslení skutečností a důkazů

Tribunál zkreslil smysl důkazů, které navrhovatelka předložila v příloze dopisu ze dne 14. března 2016 adresovaného OLAF.

Nelze tvrdit, že částky vyplacené na základě „umělé“ smlouvy nebyly použity v souladu s prováděcími opatřeními ke statutu poslanců. Nedošlo tedy k obcházení cíle ani povahy těchto prostředků a Parlamentu nevznikla žádná škoda.

C- Zneužití pravomoci – Fumus persecutionis

Diskriminace, zadržování důkazů, nepoctivost a porušení práva na obhajobu, kterého se dopustil generální tajemník Parlamentu vůči navrhovatelce, představují a z hlediska Tribunálu měly představovat „objektivní, relevantní a shodující se nepřímé důkazy, jejichž výlučným nebo přinejmenším rozhodujícím účelem je dosáhnout jiných cílů, než jsou uváděné cíle, nebo vyhnout se postupu zvláště upravenému Smlouvou pro vyrovnání se s okolnostmi daného případu“, a svědčí tak o tom, že vůči navrhovatelce došlo k fumus persecutionis.

____________