Language of document :

Appel iværksat den 21. januar 2019 af Marion Le Pen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. november 2018 i sag T-161/17, Le Pen mod Parlamentet

(Sag C-38/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Marion Anne Perrine, også kaldet Marine, Le Pen (ved advokat R. Bosselut)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af dom afsagt den 28. november 2018 af Den Europæiske Unions Ret, Sjette Afdeling, i sag T-161/17.

Følgelig:

Annullation af afgørelsen truffet af Parlamentets generalsekretær den 6. januar 2017 i medfør af artikel 68 i Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse 2009/C 159/01 af 19. maj og 9. juli 2008 »om gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer«, som ændret, hvori der fastslås en fordring mod appellanten på 41 554 EUR.

Annullation af debetnota nr. 2017-22 af 11. januar 2017, hvori sagsøgeren oplyses om, at der er fastslået en fordring mod hende ifølge generalsekretærens afgørelse af 6. januar 2017, og at de fejlagtigt udbetalte beløb til parlamentarisk assistance vil blive inddrevet i medfør af artikel 68 i gennemførelsesbestemmelserne og artikel 78, 79 og 80 i finansforordningen.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

A - Anbringende vedrørende grundlæggende retsprincipper (ordre public): Tilsidesættelse af EU-retten - Retlige fejl - Tilsidesættelse af væsentlige formkrav - Tilsidesættelse af retten til forsvar -

Dette anbringende vedrører den manglende personlige afhøring af appellanten og generalsekretærens manglende fremsendelse af sagsakterne og navnlig af OLAF’s rapport.

Appellantens ret til forsvar blev tilsidesat af Retten, navnlig henset til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og til artikel 6 i EMRK (den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder).

B - Tilsidesættelse af EU-retten - Retlige fejl - Tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af retssikkerhedsprincippet - Fejl ved kvalificeringen af de faktiske omstændigheders retlige karakter, forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne

Retten gengav betydningen af de sagsakter, som appellanten fremsendte som bilag til sin skrivelse af 14. marts 2016 til OLAF, forkert.

Det er ikke muligt at påstå, at de beløb, der blev indbetalt i henhold til den »kunstige« kontrakt, ikke blev anvendt på en måde, som er i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne. Der foreligger derfor ingen fordrejning af formålet med eller karakteren af disse midler, ligesom Parlamentet heller ikke har lidt et tab.

C - Magtfordrejning - Fumus persecutionis

Den forskelsbehandling, tilbageholdelse af beviser, illoyalitet og tilsidesættelse af retten til forsvar, som Parlamentets generalsekretær har gjort sig skyldig i over for appellanten, udgør og burde efter Rettens opfattelse have udgjort »objektive, relevante og samstemmende indicier, hvoraf fremgår, at de må antages at være truffet udelukkende eller dog i det mindste overvejende for at forfølge andre formål end dem, der er angivet, eller for at omgå en fremgangsmåde, der særligt er fastsat ved traktaten for at imødegå konkret foreliggende omstændigheder«, og afslører og er behæftet med fumus persecutionis til skade for appellanten.

____________