Language of document :

Marion Le Peni 21. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-161/17: Le Pen versus parlament

(kohtuasi C-38/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Marion Anne Perrine, tuntud kui Marine Le Pen (esindaja: advokaat R. Bosselut)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu kuuenda koja 28. novembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-161/17.

Sellest tulenevalt:

tühistada Euroopa parlamendi peasekretäri 6. jaanuari 2017. aasta otsus, mis on vastu võetud, rakendades Euroopa Parlamendi juhatuse 19. mai ja 9. juuli 2008. aasta otsuse 2009/C 159/01 Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete kohta, muudetud kujul, artiklit 68 ja milles tuvastatakse, et hageja võlgneb 41 554 eurot;

tühistada 11. jaanuari 2017. aasta võlateade nr 2017-22, milles teavitatakse hagejat asjaolust, et peasekretäri 6. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel on tuvastatud tema võlgnevus, mis nõutakse parlamendiliikmete assistentide kulude eest alusetult makstud summana tagasi põhimääruse rakendusmeetmete artiklite 66, 78, 79 ja 80 ning finantsmääruse artikli 80 alusel;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

A – Avalikul huvil põhinev väide: Liidu õiguse rikkumine – Õigusnormi rikkumine – Oluliste menetlusnormide rikkumine – Kaitseõiguste rikkumine

Selle väite kohaselt ei kuulanud peasekretär apellanti isiklikult ära ja jättis talle esitamata OLAFi toimiku ja raporti.

Üldkohus rikkus väidetavalt apellandi kaitseõigusi, eeskätt arvestades liidu põhiõiguste hartat ja EIÕK artiklit 6.

B - Liidu õiguse rikkumine - Õigusnormi rikkumine – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine – Faktiliste asjaolude õigusliku laadi väär kvalifitseerimine ja faktiliste asjaolude ning tõendite moonutamine

Üldkohus moonutas nende tõendite sisu, mille apellant esitas 14. märtsil 2016 OLAFile saadetud kirja lisas.

Ei ole võimalik väita, et „fiktiivse“ lepingu alusel makstud summasid ei kasutatud kooskõlas põhimääruse rakendusmeetmetega. Seega ei ole neid summasid kuidagi kuritarvitatud ega parlamenti kahjustatud.

C- Võimu kuritarvitamine – Fumus persecutionis

Diskrimineerimine, tõendite esitamata jätmine, lojaalsuse puudumine ja kaitseõiguste rikkumine, milles Euroopa Parlamendi president apellandi ees süüdi on, kujutavad endast ja pidanuksid Üldkohtu silmis kujutama „objektiivseid, asjakohaseid ja kokkulangevaid toiminguid ja asjaolusid, mis tehti või leidsid aset kas ainult või määravas ulatuses eesmärgil saavutada muud eesmärgid kui need, mida nimetati, või eesmärgil hoida kõrvale menetlusest, mille aluslepingud kohtuasja asjaoludega sarnase olukorra jaoks spetsiaalselt ette näevad“, ja millest avaldub ning mis annavad tunnistust sellest, et apellandi kahjuks esines fumus persecutionis.

____________