Language of document :

Valitus, jonka Marion Le Pen on tehnyt 21.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-161/17, Le Pen v. parlamentti, 28.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-38/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Marion Anne Perrine ”Marine” Le Pen (edustaja: R. Bosselut, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kymmenennen jaoston 28.11.2018 antama tuomio (T-161/17) on kumottava

ja täten

Euroopan parlamentin pääsihteerin 6.1.2017 tekemä päätös, joka tehtiin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista 19.5 ja 9.7.2008 tehdyn parlamentin puhemiehistön päätöksen 2009/C 159/01 68 artiklan nojalla ja jossa todetaan, että valittajaan kohdistuu 41 554 euron suuruinen saatava, on kumottava

veloitusilmoitus nro 2017-22, joka on päivätty 11.1.2017 ja jolla valittajalle ilmoitetaan, että häneen kohdistuva saatava on todettu pääsihteerin 6.1.2017 tekemällä päätöksellä, joka koskee parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintää parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 68 artiklan ja varainhoitoasetuksen 78, 79 ja 80 artiklan nojalla, on kumottava

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

A – Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste: Unionin oikeuden rikkominen – Oikeudelliset virheet – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen -

Tämä valitusperuste koskee sitä, että valittajaa ei kuultu henkilökohtaisesti ja sitä, että pääsihteeri ei luovuttanut asiakirja-aineistoa ja erityisesti OLAFin kertomusta.

Unionin yleinen tuomioistuin loukkasi valittajan puolustautumisoikeuksia muun muassa unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan osalta.

B – Unionin oikeuden loukkaaminen – Oikeudelliset virheet – Luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteiden loukkaaminen – Tosiseikkojen oikeudellisessa luonnehtimisessa tapahtunut virhe, tosiseikkojen ja todisteiden vääristäminen

Unionin yleinen tuomioistuin vääristi asiakirjoja, jotka valittaja toimitti OLAFille 14.3.2016 osoittamansa kirjeen liitteenä.

On mahdotonta väittää, että ”keinotekoisen” työsopimuksen mukaisesti maksettuja summia ei ole käytetty parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti. Näiden varojen kohdetta tai luonnetta ei siis ole vääristetty eikä parlamentille ole aiheutunut vahinkoa.

C- Harkintavallan väärinkäyttö – Fumus persecutionis

Syrjintä, todisteiden paljastamatta jättäminen, epälojaalisuus ja puolustautumisoikeuksien loukkaaminen, joihin parlamentin pääsihteeri syyllistyi valittajan osalta ovat – ja niiden olisi oltava unionin yleiselle tuomioistuimelle – ”objektiivisia, asiaankuuluvia ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muiden kuin esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi tai perustamissopimuksessa asian käsittelyjärjestykseksi erityisesti määrätyn menettelyn välttämiseksi”, ja ne osoittavat, että kantajaan on kohdistettu fumus persecutionis.

____________