Language of document :

Recurs introdus la 21 ianuarie 2019 de Marion Le Pen împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 28 noiembrie 2018 în cauza T-161/17, Le Pen/Parlamentul

(Cauza C-38/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Marion Anne Perrine (cunoscută sub numele de „Marine”) Le Pen (reprezentant: R. Bosselut, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii pronunțate la 28 noiembrie 2018 de Camera a șasea a Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-161/17.

În consecință:

anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului din 6 ianuarie 2017, adoptată în aplicarea articolului 68 din Decizia 2009/C 159/01 a Biroului Parlamentului European din 19 mai și din 9 iulie 2008 „privind normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European”, cu modificările ulterioare, prin care s-a constatat o creanță în sumă de 41.554 euro;

anularea notei de debit nr. 2017-22 din 11 ianuarie 2017, prin care se informează recurenta cu privire la faptul că, prin decizia Secretarului General din 6 ianuarie 2017, s-a constatat în privința sa o creanță de 41 554 euro, [și se dispune] recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat cu titlu de asistență parlamentară [în aplicarea] articolului 68 din normele de aplicare și a articolelor 78, 79 și 80 din Regulamentul financiar;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

A – Motiv de ordine publică: Încălcarea dreptului Uniunii – Erori de drept – Încălcarea unor norme fundamentale de procedură – Încălcarea dreptului la apărare

Acest motiv este întemeiat pe absența unei audieri personale a recurentei și pe absența comunicării dosarului, în special a raportului OLAF de către Secretarul General.

Dreptul la apărare al recurentei a fost încălcat de Tribunal, în special prin raportare la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 6 din CEDO.

B - Încălcarea dreptului Uniunii – Erori de drept – Încălcarea principiilor protecției încrederii legitime și securității juridice – Eroare privind calificarea naturii juridice a faptelor, denaturări ale situației de fapt și ale elementelor de probă

Tribunalul a denaturat sensul înscrisurilor depuse de recurentă în anexa la scrisoarea din 14 martie 2016 adresată OLAF.

Nu este posibil să se pretindă că sumele plătite în temeiul contractului „artificial” nu au fost utilizate în conformitate cu normele de aplicare. Prin urmare, nu există nici un abuz de obiect sau de natură cu privire la aceste fonduri și nu există nici un prejudiciu suferit de Parlament.

C- Abuz de putere – Fumus persecutionis

Discriminările, dosirea probelor, lipsa de loialitate și încălcarea dreptului la apărare de care se face vinovat Secretarul General al Parlamentului împotriva recurentei constituie și trebuia să constituie în ochii Parlamentului „indicii obiective, pertinente și concordante, [că decizia atacată a fost adoptată] în scopul exclusiv sau cel puțin determinant de a atinge alte obiective decât cele declarate sau de a eluda o procedură special prevăzută de tratat pentru a răspunde circumstanțelor cauzei”, și sunt revelatoare și afectate de un fumus persecutionis în detrimentul recurentei.

____________