Language of document :

Pritožba, ki jo je Marion Le Pen vložila 21. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. novembra 2018 v zadevi Le Pen/Parlament, T-161/17

(Zadeva C-38/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Marion Anne Perrine, poznana kot Marine, Le Pen (zastopnik: R. Bosselut, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Razveljavitev sodbe, ki jo je 28. novembra 2018 izdal šesti senat Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-161/17.

Zato:

razglasitev ničnosti odločitve generalnega sekretarja Parlamenta z dne 6. januarja 2017, sprejete na podlagi člena 68 Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta 2009/C 159/01 z dne 19. maja in 9. julija 2008 o izvedbenih ukrepih v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta, kakor je bil spremenjen, s katero je bila ugotovljena terjatev v višini 41.554 EUR;

razglasitev ničnosti opomina št. 2017-22 z dne 11. januarja 2017, s katerim je bila pritožnica opozorjena na to, da je bila v zvezi z njo ugotovljena terjatev na podlagi odločitve generalnega sekretarja z dne 6. januarja 2017, vračilo neupravičeno plačanih zneskov iz naslova parlamentarne pomoči, uporabo člena 68 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta in členov 78, 79 in 80 finančne uredbe;

naložitev plačila vseh stroškov Evropskemu parlamentu.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A – Razlog javnega reda: Kršitev prava Unije – Napačna uporaba prava – Kršitev postopka – Kršitev pravice do obrambe

Ta pritožbeni razlog se nanaša na to, da generalni sekretar ni osebno zaslišal pritožnice in ni posredoval spisa, zlasti poročila OLAF.

Splošno sodišče Evropske unije je kršilo pravico pritožnice do obrambe, zlasti glede na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 6 EKČP.

B – Kršitev prava Unije – Napačna uporaba prava – Kršitev načel varstva legitimnega pričakovanja in pravne varnosti – Napačna pravna opredelitev dejstev, izkrivljanje dejstev in dokazov

Splošno sodišče je izkrivilo pomen dokazov, ki jih je pritožnica priložila dopisu z dne 14. marca 2016, naslovljenemu na OLAF.

Ni mogoče trditi, da zneski, izplačani na podlagi „navidezne“ pogodbe, niso bili porabljeni v skladu z izvedbenimi ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta. Torej ni bilo nobenega izkrivljanja namena in narave teh sredstev, prav tako ni bila Evropskemu parlamentu povzročena nikakršna škoda.

C – Zloraba pooblastil – Fumus persecutionis

Diskriminacija, zadrževanje dokazov, nepravičnost in kršitev pravice pritožnice do obrambe, za katere naj bi bil odgovoren generalni sekretar Parlamenta, za Splošno sodišče predstavljajo oziroma bi morali predstavljati „objektivne, upoštevne in skladne indice, sprejete izključno ali vsaj odločilno za doseganje ciljev, ki niso navedeni, ali za izogibanje postopku, ki je bil posebej določen v Pogodbi za okoliščine, kot so te v obravnavani zadevi“, ter kažejo na fumus persecutionis v škodo pritožnice.

____________