Language of document :

Överklagande ingett den 21 januari 2019 av Marion Le Pen av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 28 november 2018 i mål T-161/17, Le Pen mot parlamentet

(Mål C-38/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Marion Anne Perrine (Marine) Le Pen (ombud: R. Bosselut, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 28 november 2018 i mål T-161/17,

samt följaktligen

ogiltigförklara Europaparlamentets generalsekreterares beslut av den 6 januari 2017 om fastställande av att det föreligger en fordran gentemot klaganden på ett belopp om 41.554 euro, vilket antogs med stöd av artikel 68 i beslut 2009/C 159/01 av Europaparlamentets presidium av den 19 maj och 9 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, i ändrad lydelse),

ogiltigförklara debetnota nr 2017-22 av den 11 januari 2017, genom vilken klaganden upplystes om att det hade fastställts att det föreligger en fordran gentemot henne enligt generalsekreterarens beslut av den 6 januari 2017 avseende återkrav av belopp som på felaktiga grunder betalats ut som assistentstöd, varvid artikel 68 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga och artiklarna 78, 79 och 80 i budgetförordningen tillämpats, och

förplikta parlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

A - Grund avseende tvingande rätt: Åsidosättande av unionsrätten – Felaktig rättstillämpning – Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter – Åsidosättande av rätten till försvar

Grunden avser det förhållandet att klaganden inte har hörts personligen och att generalsekreteraren inte har gett klaganden tillgång till OLAF:s akt eller, i synnerhet, OLAF:s rapport.

Tribunalen har åsidosatt klagandens rätt till försvar, i den mening som avses bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

B - Åsidosättande av unionsrätten – Felaktig rättstillämpning – Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och av rättssäkerhetsprincipen – Felaktig kvalificering av de faktiska omständigheternas rättsliga karaktär samt missuppfattning av de faktiska omständigheterna och bevisningen

Tribunalen har missuppfattat innebörden av de handlingar som klaganden bifogade sin skrivelse till OLAF av den 14 mars 2016.

Det kan inte med framgång hävdas att de belopp som betalats enligt det ”artificiella” avtalet inte har använts i överensstämmelse med tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga. Dessa medel har således använts i enlighet med det avsedda syftet med medlen och medlens art och parlamentet har inte lidit någon skada.

C- Maktmissbruk – Fumus persecutionis

Parlamentets generalsekreterare har utsatt klaganden för diskriminering och undanhållande av bevisning samt illojal behandling och åsidosättande av rätten till försvar. Detta utgör, vilket tribunalen borde ha slagit fast, ”objektiva, relevanta och samstämmiga uppgifter kan antas att den har antagits uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, för att uppnå andra mål än de som angetts eller för att kringgå ett förfarande som särskilt föreskrivs i fördraget för att bemöta svårigheter i det enskilda fallet”. Detta visar även på att parlamentets generalsekreterare agerat med syfte att skada klagandens politiska verksamhet (fumus persecutionis).

____________