Language of document :

Жалба, подадена на 5 декември 2018 г. от Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 25 септември 2018 г. по дело T-328/17 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Дело C-766/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (представители: S. Malynicz QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ ЕООД

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да уважи жалбата срещу решение на Общия съд по дело T‒328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), EU:T:2018:594, и да уважи искането на жалбоподателя за отмяна,

да осъди EUIPO и встъпилата страна да поемат направените от тях разноски, както и да заплатят съдебните разноски на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

1.    Общият съд е допуснал грешка, като не е предоставил на колективната марка „HALLOUMI“ самостоятелен статут и защита, каквито се изискват съгласно Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017  година относно марката на Европейския съюз (наричан по-нататък „РМЕС“) за такава колективна марка, в нарушение на член 74 от РМЕС,

2.    По-специално Общият съд неправилно е приложил напълно непроменен подход при преценка на отличителния характер на колективната марка „HALLOUMI“ в нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 74 от РМЕС,

3.    Общият съд неправилно е преценил и приложил последиците от решението на Съда по съединени дела C‒673/15 P—C‒676/15 P, The Tea Board/EUIPO („Tea Board“) и мотивираното определение по дело C‒392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/СХВП („HELLIM“), и не е изпълнил надлежно решението по дело C‒196/11 P, Formula One Licensing/СХВП, EU:C:2012:314 („F1“), и

4.    Общият съд неправилно не е върнал делото за ново разглеждане от апелативния състав с оглед на изводите си, че четвърти апелативен състав е допуснал, дори според Общия съд, поне две грешки в преценката си относно вероятността от объркване. По този начин той е нарушил член 8, параграф 1, буква б) и/или член 72, параграф 2 от РМЕС.

____________