Language of document :

Appel iværksat den 5. december 2018 af Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 25. september 2018 i sag T-328/17 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO

(Sag C-766/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (ved S. Malynicz, QC, barrister S. Baran og solicitor V. Marsland)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og M. J. Dairies EOOD

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen til prøvelse af Rettens dom i sag T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), EU:T:2018:594, antages til realitetsbehandling, og der gives medhold i appellantens påstand om annullation.

EUIPO og intervenienten tilpligtes at bære deres egne omkostninger og at betale de af appellanten afholdte omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik en fejl, da den undlod at tildele kollektivmærket HALLOUMI dets rette status og beskyttelse, som EU-varemærkeforordningen kræver for sådanne kollektivmærker, og den tilsidesatte derved EU-varemærkeforordningens artikel 74.

Retten begik navnlig en fejl, idet den i strid med EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 74 anvendte en fuldstændig uforandret tilgang til bedømmelsen af kollektivmærket HALLOUMI’s fornødne særpræg.

Retten foretog en ukorrekt fortolkning af Domstolens afgørelse i de forenede sager C-673/15 P-C-676/15 P, The Tea Board mod EUIPO (»Tea Board«), og Domstolens begrundede kendelse i sag C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi mod KHIM (»HELLIM«), og anvendte virkningen af disse afgørelser forkert, og undlod at følge dommen i sag C-196/11 P, Formula One Licensing mod KHIM, EU:C:2012:314 (»F1«) korrekt.

Retten undlod med urette at hjemvise sagen til appelkamrene til fornyet behandling i lyset af dens konstatering af, at Fjerde Appelkammer – selv efter Rettens opfattelse – havde begået mindst to fejl ved dets vurdering af risikoen for forveksling. Ved at gøre dette tilsidesatte Retten EU-varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og/eller artikel 72, stk. 2.

____________