Language of document :

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi 5. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-328/17: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi versus EUIPO

(kohtuasi C-766/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (esindajad: S. Malynicz, QC, barrister S. Baran, solicitor V. Marsland)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), M. J. Dairies EOOD

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tunnistada apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse peale kohtuasjas Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), T-328/17, EU:T:2018:594 vastuvõetavaks ja rahuldada apellandi esitatud tühistamisnõue;

jätta EUIPO ja menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja apellandi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, jättes kohaselt tunnustamata kollektiivkaubamärgi HALLOUMI staatuse ja kaitse, mis sellise kaubamärgi osas tuleneb määruse 2017/1001 artiklist 74;

Eeskätt rikkus Üldkohus õigusnormi sellega, et kohaldas kollektiivkaubamärgi HALLOUMI eristusvõime analüüsimisel täiesti kohandamata lähenemist, toimides vastuolus määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punktiga b ja artikliga 74;

Üldkohus tõlgendas ja kohaldas valesti kohtuotsuse The Tea Board vs. EUIPO (C-673/15 P−C-676/15 P, EU:C:2017:702) mõju ja põhistatud kohtumäärust Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-392/12 P, EU:C:2013:178) ning ei rakendanud õigesti kohtuotsust Formula One Licensing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-196/11 P, EU:C:2012:314); ja

Üldkohus tegi vea, kui ta ei saatnud asja tagasi apellatsioonikojale uue otsuse tegemiseks, milles arvestataks vähemalt kahe Üldkohtu poolt segiajamise tõenäosuse osas tuvastatud hindamisveaga. Nii toimides rikkus Üldkohus määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 72 lõiget 2.

____________