Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. decembrī Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 25. septembra spriedumu lietā T-328/17 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Lieta C-766/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (pārstāvji: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, M. J. Dairies EOOD

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pieņemt izskatīšanai apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-328/17 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Eiropas Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), EU:T:2018:594, un apmierināt apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumu par atcelšanu;

piespriest Birojam un personai, kas iestājusies lietā, segt savus un atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nepiešķirot kolektīvajai preču zīmei “HALLOUMI” atbilstošo statusu un aizsardzību, kura Regulā par Eiropas Savienības preču zīmi ir prasīta attiecībā uz šādām kolektīvajām preču zīmēm, un tādējādi esot pārkāpusi Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 74. pantu.

Konkrēti, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu, piemērojot pilnībā negrozītu pieeju saistībā ar kolektīvās preču zīmes “HALLOUMI” atšķirtspējas vērtējumu un to darot pretrunā Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

Vispārējā tiesa ir nepareizi izvērtējusi un piemērojusi Tiesas nolēmumu apvienotajās lietās C-673/15 P to C-676/15 P The Tea Board/EUIPO (“Tea Board”) un Tiesas motivēto rīkojumu lietā C-392/12 P Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/ITSB (“HELLIM”) un nav nodrošinājusi lietderīgu iedarbību spriedumam lietā C-196/11 P Formula One Licensing/ITSB, EU:C:2012:314 (“F1”).

Vispārējā tiesa esot nepamatoti atteikusies nodot lietu atpakaļ Apelācijas padomei pārskatīšanai, ņemot vērā šīs tiesas konstatējumu, ka Apelācijas ceturtā padome, pat no Vispārējās tiesas skatpunkta, bija izdarījusi vismaz divas kļūdas sajaukšanas iespējas vērtējumā. Šādi rīkojoties, tā ir pārkāpusi Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 72. panta 2. punktu.

____________