Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO, wniesione w dniu 5 grudnia 2018 r. przez Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi

(Sprawa C-766/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (przedstawiciele: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, M.J. Dairies EOOD

Żądania wnoszącego odwołanie

stwierdzenie dopuszczalności odwołania od wyroku Sądu w sprawie Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, (T-328/17, EU:T:2018:594) oraz uwzględnienie skargi wnoszącej odwołanie o stwierdzenie nieważności;

obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez wnoszącą odwołanie.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd naruszył prawo w związku z tym, że nie przyznał zbiorowemu znakowi towarowemu HALLOUMI statusu i ochrony, których wymaga rozporządzenie w sprawie znaku towarowego, z naruszeniem art. 74 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego.

W szczególności Sąd naruszył prawo, gdy zastosował całkowicie niezmodyfikowane podejście do oceny charakteru odróżniającego zbiorowego znaku towarowego HALLOUMI z naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 74 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego.

Sąd błędnie ocenił i zastosował skutki rozstrzygnięcia Trybunału w wyroku The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702), i postanowienia z uzasadnieniem z dnia 21 marca 2013 r. Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/OHIM (C-393/12 P, EU:C:2013:178), i nie wykonał w sposób właściwy wyroku z dnia 24 maja 2012 r. Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314).

Sąd popełnił błąd, gdy nie przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia Izbom Odwoławczym w świetle tego, że Czwarta Izba Odwoławcza dopuściła się co najmniej - nawet zdaniem Sądu - dwóch błędów w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w ten sposób naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 72 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego.

____________