Language of document :

Odvolanie podané 5. decembra 2018: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(vec C-766/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (v zastúpení: S. Malynicz QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, M. J. Dairies EOOD

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že je prípustné odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), EU:T:2018:594, a vyhovel žalobe o neplatnosť odvolateľky,

rozhodol, že úrad a vedľajší účastník konania znášajú vlastné trovy konania a sú povinný nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že neprizná kolektívnej ochrannej známke HALLOUMI riadny status a ochranu, ktoré vyžaduje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „NOZEÚ“) pre také kolektívne ochranné známky, a to v rozpore s článkom 74 NOZEÚ.

Konkrétne Všeobecný súd nesprávne uplatnil úplne nezmenený postup k posúdeniu rozlišovacej spôsobilosti kolektívnej ochrannej známky HALLOUMI v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) a článkom 74 NOZEÚ.

Všeobecný súd nesprávne posúdil a uplatnil účinky rozhodnutia Súdneho dvora v spojených veciach C-673/15 P až C-676/15 P, The Tea Board/ EUIPO (ďalej len „Tea Board“), a jeho odôvodneného uznesenia C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/ÚHVT (ďalej len „HELLIM“) a nepriznal riadny účinok rozsudku vo veci C-196/11 P, Formule One Licensing/ÚHVT, EU:C:2012:314 (ďalej len „F1“), a

Všeobecný súd nesprávne nevrátil vec odvolaciemu senátu na nové preskúmanie vzhľadom na jeho zistenie, podľa ktorého štvrtý odvolací senát dopustil prinajmenšom – a to aj podľa názoru Všeobecného súdu – dvoch nesprávnych posúdení pravdepodobnosti zámeny. Porušil tak článok 8 ods. 1 písm. b) a/alebo článok 72 ods. 2 NOZEÚ.

____________