Language of document :

Överklagande ingett den 5 december 2018 av Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 september 2018 i mål T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO

(Mål C-766/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (ombud: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten, M. J. Dairies EOOD

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

slå fast att överklagandet av den dom som tribunalen meddelade i mål T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, EU:T:2018:594, kan tas upp till sakprövning och ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

förplikta motparten och intervenienten att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för klaganden.

Grunder och huvudargument

Tribunalen åsidosatte artikel 74 i förordningen om EU-varumärken, eftersom det var felaktigt av den att finna att kollektivmärket HALLOUMI inte skulle ges den status och det skydd som krävs enligt förordningen om EU-varumärken när det gäller sådana kollektivmärken.

Det var i synnerhet felaktigt av tribunalen att inte göra en annan bedömning av huruvida kollektivmärket HALLOUMI hade särskiljningsförmåga, vilket strider mot artiklarna 8.1 b och 74 i förordningen om EU-varumärken.

Tribunalen gjorde en felaktig bedömning och en felaktig tillämpning av följderna av EU-domstolens dom i de förenade målen C-673/15 P–C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO (Tea Board), och EU-domstolens avgörande i form av ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat i målet C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/harmoniseringskontoret (HELLIM), samt underlät att följa domen i mål C-196/11 P, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, EU:C:2012:314 (F1).

Det var fel av tribunalen att inte återförvisa ärendet till överklagandenämnden för ny prövning, eftersom den fann att den fjärde överklagandenämnden – till och med enligt tribunalen – hade gjort två felaktiga bedömningar vid prövningen av huruvida det fanns en risk för förväxling. Tribunalen åsidosatte således artikel 8.1 b och/eller artikel 72.2 i förordningen om EU-varumärken.

____________