Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de l'entreprise de Liège (Белгия), постъпило на 31 декември 2018 г. — SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

(Дело C-833/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de l'entreprise de Liège

Страни в главното производство

Ищци: SI, Brompton Bicycle Ltd

Ответник: Chedech / Get2Get

Преюдициални въпроси

Трябва ли правото на Съюза — и по-специално Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество1 , която в членове 2—5 установява различните изключителни права, признати на титулярите на авторско право — да се тълкува в смисъл, че изключва от защитата, предоставена с авторското право, произведения, чиято форма е необходима за постигането на технически резултат?

За да се прецени дали една форма е необходима за постигането на технически резултат, трябва ли да се вземат предвид следните критерии:

наличието на други възможни форми, които позволяват постигането на същия технически резултат,

ефективността на формата за постигането на посочения резултат,

волята на предполагаемия нарушител да постигне този резултат,

наличието на по-ранен, понастоящем изтекъл, патент за процеса, който позволява постигането на търсения технически резултат?

____________

1 OВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.