Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. decembrī iesniedza Tribunal de l’entreprise de Liège (Beļģija) – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

(Lieta C-833/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de l’entreprise de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāji: SI, Brompton Bicycle Ltd

Atbildētāja: Chedech/Get2Get

Prejudiciālie jautājumi

-    Vai Savienības tiesības, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 1 , kuras 2.-5. pantā tostarp ir noteiktas dažādas autortiesību subjektiem atzītās ekskluzīvās tiesības, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tām no autortiesību aizsardzības ir izslēgti darbi, kuru forma ir nepieciešama tehniska rezultāta sasniegšanai?

-    Vai, novērtējot kādas formas nepieciešamību tehniska rezultāta sasniegšanai, ir jāņem vērā šādi kritēriji:

•    citu iespējamu formu, kas ļauj sasniegt tādu pašu tehnisku rezultātu, esamība?

•    formas efektivitāte minētā rezultāta sasniegšanai?

•    apgalvotā pārkāpēja vēlme sasniegt šo rezultātu?

•    agrāka patenta – kas šobrīd ir beidzies – uz procesu, kas ļauj sasniegt vēlamo tehnisko rezultātu, esamība?

____________

1 OV L 167, 10. lpp.