Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de l'entreprise de Liège (België) op 31 december 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

(Zaak C-833/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de l'entreprise de Liège

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: SI, Brompton Bicycle Ltd

Verwerende partij: Chedech / Get2Get

Prejudiciële vragen

Dient het Unierecht en inzonderheid richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij1 , waarvan de artikelen 2 tot en met 5 met name de verschillende aan de houders van auteursrechten verleende exclusieve rechten vastleggen, aldus te worden uitgelegd dat auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is voor werken waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken?

Dient bij de beoordeling of een verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, met de volgende criteria rekening te worden gehouden:

•    het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt?

•    de doeltreffendheid van de verschijningsvorm om dat resultaat te bereiken?

•    de wil van de vermeende inbreukmaker om dat resultaat te bereiken?

•    het bestaan van een thans vervallen vroeger octrooi op het procedé waarmee het gewenste technische resultaat kan worden bereikt?

____________

1 PB L 167, blz. 10.