Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de l'entreprise de Liège (Belgia) w dniu 31 grudnia 2018 r. – SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get

(Sprawa C-833/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal de l'entreprise de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SI, Brompton Bicycle Ltd

Strona pozwana: Chedech / Get2Get

Pytania prejudycjalne

-    Czy prawo Unii, a w szczególności dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym1 , która ustanawia różne wyłączne prawa przyznane właścicielom praw autorskich w art. 2-5 należy interpretować w ten sposób, że wyłącza ona z zakresu ochrony prawa autorskiego dzieła, których forma jest niezbędna do osiągnięcia efektu technicznego?

-    Czy w celu dokonania oceny koniecznego charakteru danej formy dla celów uzyskania efektu technicznego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

•    Istnienie innych form pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego?

•    Skuteczność formy w osiąganiu wspomnianego efektu?

•    Wola rzekomego sprawcy naruszenia osiągnięcia takiego efektu?

•    Istnienie wcześniejszego patentu, który już wygasł, obejmującego proces umożliwiający osiągnięcie pożądanego efektu technicznego?

____________

1 Dz.U. L 167, s. 10.