Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgicko) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

(vec C-833/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de l’entreprise de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: SI, Brompton Bicycle Ltd

Žalovaná: Chedech/Get2Get

Prejudiciálne otázky

Má sa právo Únie a konkrétne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zladení niektorých aspektov autorských práv a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti1 , ktorá stanovuje, okrem iného, rozličné výlučné práva priznané nositeľom autorského práva v článkoch 2 až 5 vykladať v tom zmysle, že diela, ktorých tvar je nevyhnutný na dosiahnutie určitého technického výsledku, sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany?

Je na účely posúdenia nevyhnutnosti tvaru na dosiahnutie technického výsledku potrebné vychádzať z kritérií, ako sú

•    existencia iných možných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku,

•    spôsobilosť tvaru na dosiahnutie uvedeného výsledku,

•    vôľa údajného porušovateľa dosiahnuť tento výsledok,

•    existencia skoršieho patentu na spôsob dosiahnutia požadovaného technického výsledku, ktorého doba platnosti už uplynula?

____________

1 Ú. v. EÚ L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.