Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgien) den 31 december 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd mot Chedech / Get2Get

(Mål C-833/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de l'entreprise de Liège

Parter i det nationella målet

Kärande: SI, Brompton Bicycle Ltd

Svarande: Chedech / Get2Get

Tolkningsfrågor

-    Ska unionsrätten och i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället1 , i vilket bland annat de ensamrättigheter som tillkommer upprättsinnehavare fastställs i artiklarna 2–5, tolkas så, att upphovsrättsligt skydd är uteslutet för verk vilkas form är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat?

-    Ska följande kriterier tas i beaktande vid bedömningen av huruvida en form är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat:

•    Förekomsten av andra möjliga former som gör att samma tekniska resultat kan uppnås?

•    Formens effektivitet för att uppnå nämnda resultat?

•    Den påstådda intrångsgörarens avsikt att uppnå detta resultat?

•    Förekomsten av ett tidigare, numera utgånget, patent på den process som gör det möjligt att uppnå det tekniska resultatet?

____________

1 EUT 167, s.10.