Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Lucembursko) dne 19. prosince 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants v. FV, GW

(Věc C-802/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Caisse pour l'avenir des enfants

Odpůrci: FV, GW

Předběžné otázky

Lze lucemburský rodinný přídavek, který se přiznává podle článků 269 a 270 zákona o sociálním zabezpečení, stavět na roveň sociální výhodě ve smyslu článku 45 SFEU nebo čl. 7 odst. 2 nařízení 492/2011 volném pohybu pracovníků uvnitř Unie1 ?

Pokud ano, brání definice rodinného příslušníka, jež se použije na základě čl. 1 písm. i) nařízení 883/20042 , širší definici rodinného příslušníka podle čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES3 , když posledně uvedená směrnice vylučuje jakoukoli autonomii členského státu při stanovení definice rodinného příslušníka, což je v rozporu s nařízením o koordinaci systému sociálního zabezpečení, a v důsledku toho dále vylučuje jakýkoli institut hlavního zabezpečování výživy. Musí mít definice rodinného příslušníka ve smyslu čl. 1 písm. i) nařízení 883/2004 proto přednost vzhledem ke svému postavení zvláštní úpravy v kontextu koordinace režimů sociálního zabezpečení a především zachovává si členský stát pravomoc stanovit definici rodinných příslušníků, jímž vzniká nárok na rodinné přídavky?

V případě, že se čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38 použije na rodinné dávky a konkrétněji na lucemburské rodinné přídavky, lze považovat vyloučení dítěte manžela či manželky z definice rodinného příslušníka za nepřímou diskriminaci, která je odůvodněna s ohledem na vnitrostátní cíl členského státu stanovit osobní právo dítěte a na potřebu chránit správní orgány členského státu zaměstnání, jelikož v důsledku rozšíření osobní oblasti působnosti by vznikala nepřiměřená zátěž pro lucemburský systém rodinných dávek, který mimo jiné vyplácí téměř 48 % svých rodinných dávek do zahraničí?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. 2011, L 141, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 2004, L 200, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77 ; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).