Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. detsembril 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants versus FV, GW

(kohtuasi C-802/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Caisse pour l’avenir des enfants

Vastustajad: FV, GW

Eelotsuse küsimused

Kas sotsiaalkindlustusseadustiku (code de la sécurité sociale) artiklite 269 ja 270 alusel antavat Luksemburgi peretoetust tuleb samastada sotsiaalse soodustusega ELTL artikli 45 ja määruse nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires1 artikli 7 lõike 2 tähenduses?

Kas samastamise korral on määruse nr 883/20042 artikli 1 punkti i alusel kohaldatav mõiste „pereliige“ vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/383 artikli 2 punktis 2 ette nähtud mõiste „pereliige“ laiema määratlusega, kuna viimati nimetatud direktiiv välistab liikmesriigi igasuguse autonoomia pereliikme määratlemisel vastupidi sellele, mida näeb ette kooskõlastamise määrus, ega näe teise võimalusena ette mõistet „põhiosas ülalpidamine“. Kas mõiste „pereliige“ määruse 883/2004 artikli 1 punkti i tähenduses peab seetõttu olema kaalukam, arvestades selle iseärasust sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise kontekstis, ja kas eelkõige liikmesriik on pädev määratlema pereliiget, kellel on õigus perehüvitisele?

Kas juhul, kui perehüvitistele, täpsemalt Luksemburgi peretoetustele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ artikli 2 punkti 2, saab abikaasa lapse välistamist mõistest „pereliige“ pidada kaudseks diskrimineerimiseks, mis on õigustatud liikmesriigi riikliku eesmärgiga kinnistada lapse isiklik õigus ja vajadusega kaitsta töökohaliikmesriigi ametiasutusi, kui isikulise kohaldamisala laienemine koormab põhjendamatult Luksemburgi perehüvitiste süsteemi, mis eelkõige ekspordib umbes 48% oma perehüvitistest?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT L 141, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).