Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) on esittänyt 19.12.2018 – Caisse pour l’avenir des enfants v. FV ja GW

(asia C-802/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Caisse pour l’avenir des enfants

Vastapuolet: FV ja GW

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaaliturvalain 269 §:n ja 270 §:n nojalla myönnetty Luxemburgin perheavustus rinnastettava SEUT 45 artiklassa ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun asetuksen N:o 492/20111 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sosiaaliseen etuun?

Jos kyseessä oleva perheavustus rinnastetaan sosiaaliseen etuun, onko asetuksen N:o 883/20042 1 artiklan i alakohdan nojalla sovellettava perheenjäsenen määritelmä esteenä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY3 2 artiklan 2 alakohdan laajemmalle perheenjäsenen määritelmälle, vaikka viimeksi mainitun direktiivin mukaan jäsenvaltio ei voi millään tavalla itsenäisesti määritellä perheenjäsentä toisin kuin yhteensovittamisasetuksessa on vahvistettu, ja siinä on toissijaisesti suljettu pois kaikenlainen pääasiallinen vastuu. Onko siis asetuksen N:o 883/2004 1 artiklan i alakohdassa tarkoitettu perheenjäsenen määritelmä asetettava etusijalle erityisyytensä vuoksi sosiaaliturvajärjestelmiä yhteensovitettaessa, ja varsinkin, säilyttääkö jäsenvaltio toimivallan määritellä perheenjäsenet, joilla on oikeus perheavustukseen?

Sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 alakohtaa perhe-etuuksiin ja erityisesti Luxemburgin perheavustukseen, voidaanko sitä, että puolison lapsi jätetään perheenjäsenen määritelmän ulkopuolelle, pitää välillisenä syrjintänä, joka on oikeutettu jäsenvaltion kansallisella tavoitteella vahvistaa lapsen henkilökohtainen oikeus ja tarpeella suojata jäsenvaltion työvoimahallintoa, silloin kun henkilöllisen soveltamisalan laajentaminen merkitsee kohtuutonta taakkaa Luxemburgin perhe-etuusjärjestelmälle, jonka perhe-etuuksista lähes 48 prosenttia suoritetaan ulkomaille?

____________

1 Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 1).

2 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).

3 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).